Vocabulary DAY 14

 1. Exclusively (adv): Độc quyề
 2. Description (n): Sự mô tả
 3. Relatively (adv): Khá là, tương đối
 4. Spare (adj): Tiết kiệm, dự phòng
 5. Preparation (n): Sự chuẩn bị
 6. Area (n): Khu vực
 7. Clearance (n):Sự xả hàng
 8. Alter (v): Thay đổi, biến đổi
 9. Apply (v): Áp dụng, nộp đơn
 10. Mutually (adv): Tương hỗ, qua lại
 11. Method (n): Biện pháp, cách thức
 12. Acceptable (adj)L Có thể chấp nhận
 13. Disire (n): Mong ước
 14. Redeemable (adj): Có thể quy đổi, chuộc lại
 15. Officially (adv): Chính thức
 16. Consumption (n): Sự tiêu dùng, tiêu thụ
 17. Qualify (v): Đủ điều kiện
 18. Fabric (n): Chất liệu
 19. Valid (adj): Còn hiệu lực, giá trị
 20. Vendor (n): Người bán hàng rong
 21. Necklace (n): Vòng cổ
 22. Label (n): Nhãn mác
 23. Costume (n): Trang phục
 24. Department store (n): Cửa hàng bách hóa
 25. Discount store (n): Cửa hàng giảm giá
 26. after = following = subsequent to ( prep) : sau

You May Also Like

About the Author: bacat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *